เวบไทยระยองแนะนำ : ETC บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ความปลอดภัย ฝึกอบรม ระยอง : เปิดอบรมราคาพิเศษ หลักสูตรต่างๆ เช่น จป.บริหาร - หัวหน้างาน , หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพและหนีไฟ และหลักสูตรต่างๆ โดยวิทยากรและทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ออกใบรับรองได้

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด :
Training 087-433-7653 , Consult 089-510-2456
eastern.tc2011@gmail.com
เช็คตารางอบรมหลักสูตรต่างๆได้ [ ที่นี่ >> http://easterntc.com ]


การอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านระบบการจัดการความปลอดภัย(Safety Procedure)


ตัวอย่าง บริการตามที่กฏหมายบังคับกับบริษัท

แผนการซ้อมอพยพและหนีไฟ
อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
-จป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร,คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ (ภาพตะวันออก ภาคกลาง)

หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพและหนีไฟ

อบรมหลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ
หลักสูตรการอบรมทำงานเกียวกับปั้นจั่นตามกฏหมายใหม่
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน(ความร้อน,แสง,เสียง)
ตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ(Overhead Crane)
-ทำเอกสารผลการตรวจ,รับรองผล
หลักสูตรทั่วไปและเฉพาะด้านต่างในเรื่องความปลอดภัยที่ลูกค้าต้องการบริการตามที่กฎหมายกำหนด
อบรมเพื่อความปลอดภัยทั่วไปตัวอย่าง การอบรมหลักสูตรต่างๆ

เทคนิคการกู้ภัย, การทำงานที่สูง และที่อับอากาศ
การฝึกภาคปฏิบัติ เทคนิคการกู้ภัย, การทำงานที่สูง และที่อับอากาศ
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น 1.ผู้บังคับปั้นจั่น
-2.ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
-3.ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
-4.ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
-*มีบริการแบบ In-houseและPublic
หลักสูตรการผูกรัดอย่างปลอดภัย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
PSM (Process Safety Management)
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั่นจั่น

อบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น,ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

-การดับเพลิงประเภท เอ ,บี และซี โดยการฝึกปฏิบัติจริง
-การดับเพลิงจากเพลิงประเภท ดี โดย วิทยากรผู้ฝึกสาธิต
-การดับเพลิงใช้สายดับเพลิงโดยไม่เปิดน้ำ(การยกและเคลื่อนย้ายสายดับเพลิง,การต่อสายเข้ากับอุปกรณ์,การให้สัญญาน,การเก็บ อุปกรณ์)
-สาธิตการใช้สายยางและหัวฉีดน้ำดับเพลิงโดยวิทยากร

*กฎกระทรวง :: กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕อบรมหลักสูตรดับเพลิงสำหรับผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
(โดยใช้คนน้อย)


-การดับเพลิงประเภท เอ ,บี และซี 3 มิติโดยการฝึกปฏิบัติจริง
-การดับเพลิงใช้สายดับเพลิงโดยเปิดน้ำ(การยกและเคลื่อนย้ายสายดับเพลิง,การต่อสายเข้ากับอุปกรณ์,การให้สัญญาน,การเก็บอุปกรณ์)
-การดับเพลิงที่มีแรงดันอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

-การดับเพลิงประเภท เอ ,บี และซี โดยการสาธิต
-การดับเพลิงใช้สายดับเพลิงโดยไม่เปิดน้ำ(การยกและเคลื่อนย้ายสายดับเพลิง,การต่อสายเข้ากับอุปกรณ์,การให้สัญญาน,การเก็บอุปกรณ์)
-การตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ,การระบายอากาศ,อุปกรณ์ PPE ที่ใช้ในที่อับอากาศ
-การช่วยเหลือและช่วยชีวิต,การปฐมพยาบาล,
- การเคลื่อยย้ายผู้บาดเจ็บในที่อับอากาศ

*ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมฯ อับอากาศ พ.ศ. 2549บริการConsults พัฒนาการทำงานในองค์กร / วางแผนระบบบัญชี

ทำระบบความปลอดภัยในการทำงาน
-Safety Procedure, work instructions, Audit Plan
-ระบบการจัดทำเอกสาร
-ระบบที่ต้องทำเพิ่มตามข้อกำหนดของกรมสวัสดิการฯ
-ระบบงาน Safety ของการซ่อมใหญ่ตามแผน
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเฉพาะงานตามระยะเวลา
ระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 , ISO 45001
ระบบความปลอดภัยกระบวนการผลิต - PSM
ด้านการพัฒนาทักษะบุคคลากร
วางระบบงานบัญชี-ภาษี
แนะนำร่าง ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems

บริการเป็นที่ปรึกษา รายปี MR,EMR,SHE (Assistant )
ด้วยความเข้าใจ ธุรกิจ SME เป็นอย่างดี กรณีที่ท่านต้องการผู้ช่วยในการจัดทำ แก้ไข พัฒนาและปรับปรุงระบบ ISO,OHSAS18001,ISO14001 ทางเรายินดีให้บริการเป็นที่ปรึกษารายปี รับบริหารระบบ กำหนดจำนวนครั้งที่เข้าไปยังบริษัทของลูกค้าต่อเดือน สามารถสอบถาม และได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดเวลาระยะสัญญา โดยสามารถช่วย จัดทำเอกสารหากมีการเพิ่ม Scope , Up Version ช่วยให้คำแนะนำและเขียนเอกสารที่จำเป็น , ปรึกษาการยกระดับ KPI , อบรมข้อกำหนดต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่ ,จัดทำแผน Training, จัดทำแผนการ Internal Audit, ช่วยทำ Internal Audit , ช่วยวางแผนจัดทำ Management Review, ช่วย Pre-Audit เป็นผู้ช่วยรับการ Audit จาก CB หรือ ลูกค้าใน Scope งานทุกระบบ ( ทางเราจะยินดีทำสัญญา ปกปิดความลับลูกค้า )

บริษัท ตะวันออก เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Training 087-433-7653 Fax 038-024-377 ให้บริการงานที่ปรึกษา อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ,
ด้านการบริหารองค์กร, ระบบคุณภาพ
ISO 9001, ISO 14001 , ISO 45001 ,
ระบบความปลอดภัยกระบวนการผลิต - PSM ,
ด้านการพัฒนาทักษะบุคคลากร และ
วางระบบงานบัญชี-ภาษี
Consult 089-510-2456
eastern.tc2011@gmail.com